Ἀλληλογραφία Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτη καὶ Δωροθέου Βουλησμᾶ. Τὸ Πηδάλιον καὶ οἱ «περιπέτειές» του

Authors: Theodoros X. Giagou, Aimilios Antonios Tachiaos
Year: 2020
Language: Greek
ISBN: 978-9963-9877-1-9

Excerpt from chapter 2 – Τὸ Πηδάλιον, pp. 57-76.

Exhibition Guide. "The living presence of the Theotokos in Cyprus through her icons"

Authors: Vasilios Bishop of Constantia, Christina Kakkoura, Brigitta Schrade, Max Ritter
Year: 2020
Languages: Greek, English
ISBN: 978-9925-7505-2-8

Ἀρχαῖος Κῶδιξ Ἀρχιεπισκοπῆς / Κῶδιξ Ἀρχιεπισκοπῆς / Κώδικας Α΄ / Μέγας Κώδικας: Ἱστορία, Περιγραφή, Περιεχόμενα

Author: Andreas P. Vittis
Year: 2013
Language: Greek

Οι Αρχιεπίσκοποι της Κύπρου επί Οθωμανοκρατίας 1507/1–1878. Από το αυτοκέφαλο στην πολιτική - θρησκευτική εθναρχική δράση των Αρχιεπισκόπων της Κύπρου και τα προνόμιά τους

Author: Andreas P. Vittis
Year: 2010
Language: Greek

Στις στροφές του ανέμου. Ποιήματα. 5 Συλλογές

Author: Panagiotis Karagiannis
Year: 2010
Language: Greek
ISBN: 978-9963-9877-0-2