"SAINT EPIPHANIOS"
CULTURAL ACADEMY
INSTITUTE OF STUDIES, RESEARCH AND CULTURE

Search

Όροι χρήσης και Πολιτικές

  • Γενικοί Όροι Χρήσης και Λειτουργίας Ιστοτόπου

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» www.agiosepifaniosacademy.com αποτελεί ένα χώρο διάθεσης των εκδόσεων της Ακαδημίας και της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, η οποία γίνεται μέσω του Βιβλιοπωλείου «Μυριόβιβλος» της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, με έδρα το Παραλίμνι, Αγίου Γεωργίου 12, ΤΚ 5309, με ΑΦΤ ?. Τα στοιχεία επικοινωνίας του βιβλιοπωλείου είναι τηλ.: 00357 23741574 και e-mail: myriovivlos@cy.net. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Ακαδημίας είναι τηλ.: 00357 23812468 και e-mail: info@agiosepifaniosacademy.com

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα διατίθενται προς πώληση αποκλειστικά βιβλία.

Παρακαλούμε, προτού προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση του παρόντος ιστότοπου (περιήγηση, εγγραφή, συναλλαγή), να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που διέπουν τη χρήση και τη λειτουργία του. Κάθε επισκέπτης, χρήστης και πελάτης με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του www.agiosepifaniosacademy.com δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται πλήρως τους αναγραφόμενους όρους χρήσης και λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, και οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς και με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τις συναλλαγές.

  • Υποχρεώσεις και Περιορισμός Ευθύνης της Ακαδημίας

Η Ακαδημία ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, εφόσον οφείλει και είναι σε θέση, κατά τις διατάξεις του νόμου, να γνωρίζει την ακρίβεια και τη νομιμότητά τους, με την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών ή παρόμοιων επουσιωδών παραλείψεων. Η Ακαδημία ως εκ τούτου επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια όσον αφορά την τήρηση της γενικής υποχρέωσης ελέγχου και πρόνοιας για το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου. Ωστόσο δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της Ακαδημίας, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ορθή πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τις τιμές των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά τους. Σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης, η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία, ακόμα και επιβεβαιωμένη, εφόσον τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη παραγγελία (τιμή, ιδιότητες κ.λπ.) δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στους τηρούμενους τιμοκαταλόγους του.

Η Ακαδημία δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των προσφερόμενων υπηρεσιών στο παρόν ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Παρ’ όλα αυτά συνιστάται στους επισκέπτες και χρήστες, ακόμα και κατά την περιήγησή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, καθώς η Ακαδημία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει σε ηλεκτρονική συσκευή τους γι’ αυτούς τους λόγους.

Η Ακαδημία, μέσω του Βιβλιοπωλείου «Μυριόβιβλος», υποχρεούται να παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η ευθύνη της Ακαδημίας και του Βιβλιοπωλείου περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού. Η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος γίνεται στο φυσικό κατάστημα του Βιβλιοπωλείου «Μυριόβιβλος», στο Παραλίμνι, όπου το προσωπικό θα ελέγξει την κατάσταση του προϊόντος και θα εξυπηρετήσει.

Η Ακαδημία δεν ευθύνεται για παρενέργειες ή/και ζημίες από τη χρήση των παραγγελθέντων προϊόντων οι οποίες οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως ελλιπείς οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, κακή ποιότητα κατασκευής, χρήση μη ασφαλών υλικών και πραγματικά ελαττώματα.

Η Ακαδημία δεν οφείλει να γνωρίζει αν αληθεύουν οι πληροφορίες που παρέχονται από τον εκάστοτε χρήστη, τον οποίο και θεωρεί ως πραγματικό κάτοχο αυτών. Στη σύμβαση με την Ακαδημία, η χρήση από τον αντισυμβαλλόμενο της επιλογής που προβλέπει την πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων του νόμιμου δικαιούχου αυτής δεσμεύουν τον νόμιμο δικαιούχο της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την κάρτα και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νόμιμου δικαιούχου όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα του με το αντίτιμο της πώλησης. Η παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νόμιμου δικαιούχου χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας για τη σύμβαση με το ηλεκτρονικό κατάστημα της Ακαδημίας δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της από τις υποχρεώσεις που γεννά η σύμβαση αυτή, ούτε από τυχόν αξιώσεις της Ακαδημίας για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του χρήστη της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας.

Η Ακαδημία δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής των υπηρεσιών του, καθώς και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε δική του υπαιτιότητα, όπως π.χ. λόγους ανωτέρας βίας (ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, πόλεμος κτλ.), δυσλειτουργίες των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία βλάβη ή καταστροφή των προϊόντων μετά την αποστολή τους και πριν από την παράδοσή τους στον χρήστη, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών (τράπεζα), ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (host provider), ή του φορέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (access provider), ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Η Ακαδημία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων των οποίων οι σύνδεσμοι (links) φιλοξενούνται στο www.agiosepifaniosacademy.com. Επίσης δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία του χρήστη από κινδύνους που ελλοχεύουν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον τραπεζικού ιδρύματος, διαφημιζόμενου φορέα στον παρόντα ιστότοπο ή συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών, ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους γίνεται από σύνδεσμο στον παρόντα ιστοχώρο με υπερσύνδεση (hyperlink), διαφημιστικό εικονίδιο (banner) κτλ. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των προαναφερόμενων διαδικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται ο χρήστης με δική του ευθύνη.

Η Ακαδημία παραδίδει στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών τα παραγγελθέντα προϊόντα προς αποστολή στους πελάτες, παρέχοντας σε αυτές τα αναγκαία στοιχεία του παραλήπτη/αντισυμβαλλομένου προκειμένου να καταστεί εφικτή η παράδοση των παραγγελιών. Η Ακαδημία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του παραλήπτη ή τρίτου που μπορεί να προκληθεί από την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών σε πρόσωπο άλλο από τον αντισυμβαλλόμενο, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει υποδειχθεί από τον τελευταίο.

Οι απαντήσεις σε ερωτήματα χρηστών που παρέχονται από το έμπειρο προσωπικό του ηλεκτρονικού καταστήματος της Ακαδημίας και οι συμβουλές και πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, δίνονται όμως με την επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των πληροφοριών που παρέχει ο χρήστης για το ζήτημα που τον απασχολεί, πληροφοριών των οποίων την ακρίβεια δεν είναι σε θέση ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει το προσωπικό της Ακαδημίας. Σε περίπτωση παροχής αναληθών, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών από τον χρήστη, η Ακαδημία απαλλάσσεται από την ευθύνη για την εγκυρότητα των παρεχόμενων στον χρήστη συμβουλών και από την ευθύνη για ζημία του χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή.

  • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Επισκεπτών/Χρηστών

Οι χρήστες του ιστότοπου www.agiosepifaniosacademy.com, αποδεχόμενοι τους αναγραφόμενους όρους, υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οιασδήποτε μορφής σύμβασης με το ηλεκτρονικό κατάστημα της Ακαδημίας, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους που ζητούνται για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης. Η σύμβαση των χρηστών με την Ακαδημία θεωρείται κατηρτισμένη αποκλειστικώς και μόνο από τη στιγμή που οι χρήστες θα έχουν λάβει από την Ακαδημία σχετικό e-mail «επιβεβαίωσης παραγγελίας» ή sms αντιστοίχου περιεχομένου και περατώνεται κατόπιν της ολοσχερούς εξόφλησης της παραγγελίας και της παράδοσης των προϊόντων.

Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβίαση κάποιου εξ αυτών των όρων από τον επισκέπτη και χρήστη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του χρήστη προς επανόρθωση κάθε ζημίας της Ακαδημίας ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στους όρους αυτούς συμπεριφορά του. Η Ακαδημία, σε περίπτωση παραβίασης κάποιου όρου, δύναται να απαγορεύσει στον χρήστη την πρόσβαση στον διαδικτυακό του τόπο, αποκλείοντάς τον από τις υπηρεσίες που προσφέρει, να διαγράψει το λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιημένων από αυτόν πληροφοριών, χωρίς καμία προειδοποίηση, και να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος. Η μη ενάσκηση από την Ακαδημία των εκ των παρόντων όρων ή εκ του νόμου δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται την παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά.

Οι επισκέπτες και χρήστες υποχρεούνται να ενεργούν εντός του πλαισίου του δικαίου του κυπριακού κράτους, συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου, και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους. Ειδικότερα, υποχρεούνται να μη χρησιμοποιούν τον παρόντα διαδικτυακό τόπο (την ηλεκτρονική αλληλογραφία του ιστοχώρου, τις φόρμες παραγγελίας και εγγραφής χρηστών, τους χώρους συζήτησης [chat rooms, forums], τους λογαριασμούς του ηλεκτρονικού καταστήματος) ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκφρασης σχετίζεται με αυτόν (social media) για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου οποιασδήποτε μορφής που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό. Επίσης το κοινοποιούμενο περιεχόμενο απαγορεύεται να παροτρύνει προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, να συνιστά το ίδιο ή η κοινοποίησή του μέσω του παρόντος ιστοχώρου ποινικά κολάσιμη πράξη, να εκφράζει διακρίσεις, να παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο, να προσβάλλει συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και να αντίκειται στους νόμους εν γένει. Οι χρήστες εξάλλου απαγορεύεται να κοινοποιούν, κατά τα ανωτέρω, διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου, προσωπικά δεδομένα τρίτων, ευαίσθητα ή μη, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Ακαδημία ή τους συνεργάτες του, spam messages, chain letters, «πειρατικό» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, καθώς και προστατευόμενα από το δίκαιο της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας έργα και δεδομένα.

Επιπροσθέτως απαγορεύεται ρητώς στους επισκέπτες και χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος της Ακαδημία να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο που απαρτίζει τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, ηλεκτρονικής ή μη διαδικασίας, αποστολής επιβλαβών αρχείων, όπως π.χ. ιών ή spam messages, ικανών να επηρεάσουν, να βλάψουν, να αναστείλουν, να διακόψουν και γενικά να παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τη σύνδεση και πρόσβαση σε αυτόν και την εν γένει χρήση του από τους υπόλοιπους χρήστες και να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει. Η Ακαδημία επιφυλάσσεται να επιδιώξει την επανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτό από παράνομες συμπεριφορές όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες, καθώς και την ποινική δίωξη παντός υπευθύνου.

Συνιστάται στους χρήστες να τηρούν μια αποδεκτή και μετριοπαθή στάση κατά την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους χρήστες στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος της Ακαδημίας, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τους διαχειριστές του ιστότοπου, και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette).

Οι επισκέπτες και χρήστες αποδέχονται πως η Ακαδημία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τρίτους που ενεργούν εν αντιθέσει προς τα παραπάνω.

  • Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα έργα που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.agiosepifaniosacademy.com, με τη μορφή κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών και λογοτύπων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, διαφημιστικών ταινιών και σλόγκαν, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ακαδημίας, με την επιφύλαξη των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων.

Απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική, περιληπτική ή κατά παράφραση, ή η διασκευή του περιεχομένου του ιστότοπου, με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτογραφικό ή φωτοτυπικό, και γενικώς η οποιαδήποτε χρήση του πνευματικού έργου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ακαδημίας. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το www.agiosepifaniosacademy.com ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αυτών είναι αποκλειστικά σήματα και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Όλοι οι περιλαμβανόμενοι στον ιστότοπο σύνδεσμοι (hyperlinks), απλοί ή απώτεροι, οποιασδήποτε μορφής, όπως π.χ. οι σύνδεσμοι με τη μορφή διαφημιστικών εικονιδίων (banners), οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ιστοσελίδες συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών και οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ασφαλείς εφαρμογές πληρωμής με πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες, καθώς και τα πλαίσια (frames) πληρούν τους όρους του νόμου και τοποθετούνται με τη συναίνεση των κατόχων/δικαιούχων των διαδικτυακών τόπων παραπομπής.

EN