ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Search

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Ἀκτὶς»

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη «Ἀκτὶς» της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» – Ινστιτούτου Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού μπορεί να αποτελέσει ψηφιακή τράπεζα πληροφοριών όπου συγκεντρώνεται και διατίθεται στους ερευνητές υλικό που σχετίζεται με την Κυπριακή Αγιολογία, χειρόγραφο και εκδεδομένο, καθώς και υλικό σχετικό με τους πολιτισμούς και τις θρησκείες της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Βασικός στόχος της δημιουργίας ενός ψηφιακού αποθετηρίου προσιτού στους ερευνητές είναι συμβάλει στην προώθηση της έρευνας στο πεδίο της σπουδής της Κυπριακής Αγιολογίας, αναπόσπαστου τμήματος του πολιτισμού, της ιστορίας και της ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, καθώς και στην ιστορία, τους πολιτισμούς και της θρησκείες της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολή.

Η «Άκτὶς» αποσκοπεί να καταστεί ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει ποικιλοτρόπως στη μελέτη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομίας.

EL