ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Νομικό καθεστώς

Το Ινστιτούτο Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού  Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» λειτουργεί ως εγγεγραμμένη Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (αρ. εγγραφής ΗΕ 437382), σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

EL