ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Search

Νομικό καθεστώς

Το Ινστιτούτο Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού  Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» λειτουργεί ως εγγεγραμμένη Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (αρ. εγγραφής ΗΕ 437382), σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

EL