ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Με στόχο την ελεύθερη διάχυση της γνώσης, τη συμπερίληψη και την ομαδική μάθηση, και έχοντας ως βάση τα αποτελέσματα των Ερευνητικών Προγραμμάτων που εκπονούνται από την Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» – Ινστιτούτο Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού διαμορφώνονται, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, εκπαιδευτικά προγράμματα που εκτείνονται σε διάφορους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

EL